Αφιέρωμα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ στους Τέκτονες του 1940