Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Διάγγελμα Μ.Δ. δια το νέον έτος 2011

Φίλτατοι αδελφοί,

Επ’ ευκαιρία του νέου έτους επιθυμώ να σας καταστήσω κοινωνούς αφ’ ενός μεν σε ότι  αφορά στα κατά το προηγηθέν έτος λαβόντα χώρα σπουδαιότερα γεγονότα  που αφορούν, φυσικά, στις ενέργειες της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αφ’ ετέρου δε σε κάποιες σκέψεις σχετικές με τη πορεία μας ως τεκτόνων.

α. Προσετέθη, στις ήδη λειτουργούσες Στοές, νέα Στοά με τον διακριτικό τίτλο «Ακρόπολις».

β. Κατά το πνεύμα ανανέωσης του Τάγματος και μετά την παραίτηση του Μ. Διδ. και των μελών της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, συνήλθε κατά τα θέσμια, η Γενική Συνέλευση και εξέλεξε τα νέα Μέλη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και τον νέο Μεγάλο Διδάσκαλο. Επίσης, μετά από πρόταση της νεοεκλεγείσης Μεγάλης Στοάς προς τη Γενική Συνέλευση και με ομόφωνη απόφαση απενεμήθη ο τίτλος του Επιτίμου Μ. Διδ. της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» στον απελθόντα Μεγάλο Διδάσκαλο και ήδη Κραταιότατο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, φίλτατο αδελφό Ι.Β. δια την επί σειρά ετών μεγίστη προσφορά του προς το Τάγμα.

γ.  Στις  16 Δεκεμβρίου 2010 συνήλθε στο Παρίσι η Confederation των Ευρωπαïκών «Μεγάλων Στοών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου», στην οποία συμμετείχε και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, με κύρια θέματα, αφ’ ενός μεν την ένταξη νέων Μελών του ιδίου τεκτονικού Τύπου, αφ’ ετέρου δε τη δημιουργία διηπειρωτικών  Confederations. Νέα μέλη, τα οποία ενετάχθησαν, είναι αυτά της Ρωσίας, της Ουγγαρίας και της Σουηδίας, έπεται δε και της Λετονίας.

Όσον αφορά εις τα καθ’ ημάς: το νέο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, συνεχίζοντας την υπάρχουσα παράδοση, επικεντρώνει την προσοχή του σε κάποιους βασικούς άξονες, που θεωρούνται απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία των εν γένει τεκτονικών δραστηριοτήτων. Η λειτουργία των Στοών βάσει του Συντάγματος και του Γενικού Κανονισμού εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τέλεση όλων των δραστηριοτήτων και επιβάλλεται να τηρείται με πληρότητα. Θεωρεί επίσης αναγκαίο να καταβληθεί αυξημένη προσπάθεια ώστε οι ομιλίες να στοχεύουν στην ερμηνεία και στη διείσδυση των κεκρυμμένων αληθειών, κατά την ελεύθερη συνειδησιακή προσέγγιση του ομιλητού, αλλά πάντοτε εντός του πλαισίου των τυπικών, αποφευγομένων των αντιφάσεων, πράγμα που επιβάλλει και την τακτική παρουσία των αδελφών. Η Μεγάλη Στοά θα συνεχίσει με εντονότερο ρυθμό την επεξεργασία των απαραίτητων λειτουργικών στοιχείων και κειμένων, ώστε να αρθούν οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες που ανεφύησαν από τις παλαιότερες (προ του 1988) ατελέσφορες αναθεωρήσεις.

Το νέο έτος προδιαγράφεται πολύ ομιχλώδες, όχι μόνον λόγω της παγκοίνως γνωστής οικονομικής κρίσεως, αλλά και της επιτεινόμενης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, της υπαρχούσης ήδη καταπτώσεως αρχών, αξιών και προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα ν’ αυξάνεται η σύγχυση, η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η κατάθλιψη που οδηγούν σε αδράνεια και αδιαφορία. Πρέπει να αντιδράσουμε τεκτονικά σε όλα αυτά. Ας σκεφτούμε λοιπόν τα θέσμιά μας και τότε «όλαι αι δυνάμεις αι οποίαι είναι προωρισμέναι να αναπτύσσωνται ωφελίμως προς τα έξω, πρέπει αρχικώς να συγκεντρωθούν εν εαυταίς και να αποκτήσουν ούτω το μέγιστον της αναπτυξιακής ενεργείας των»· ιδού γιατί είναι τώρα περισσότερο από αναγκαία η τακτική παρουσία στις συνεδριάσεις και η ολόψυχη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Τάγματος.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους αδελφούς υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία καθώς και ουσιαστική τεκτονική πρόοδο.

Αθήναι τη 01.01.2011

Ο Μ. Διδ.

Κ.Σ.

2017-08-22T15:01:11+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο