Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Ανακοίνωσις διά τας αρχαιρεσίας (εκλογή Μ.Στ. & Μ.Διδ.)

Κατά την Γ. Συνέλευσιν της 12ης/12/2010 εξελέγη κατά τα κεκανονισμένα και παμψηφεί νέος Μεγάλος Διδάσκαλος (ο Κ.Σ.) και νέον Μεγάλον Συμβούλιον της Μεγάλης Στοάς διά την ερχομένην τριετίαν. Ομοίως, απενεμήθη ο τίτλος του «Επιτίμου Μ. Διδ.» εις τον απελθόντα Μεγάλον Διδάσκαλον Ι.Β. διά το εξαίρετον και μακρόχρονον έργον του, ως και ανετέθη εις αυτόν, ως εντεταλμένον πληρεξούσιον της Μεγάλης Στοάς, η εκπροσώπησις της Μεγάλης Στοάς προς τας αλλοδαπάς Μεγάλας Στοάς του Τύπου, εν όψει των συνεχώς διευρυνομένων διεθνών σχέσεων, συμμετοχών και υποχρεώσεων του ημετέρου Τάγματος (τόσον της Μεγάλης Στοάς, όσον και του Υπάτου Συμβουλίου).

 

Α.Α. (Ο Μ.Γρ.)

2015-07-09T13:04:28+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο