Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Διακήρυξη 17ης Φεβρουαρίου 2017

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Διακήρυξη 17ης Φεβρουαρίου 2017

Οι Αντιπρόσωποι οι συνελθόντες, κατά τις επιταγές του από 1972, τροποποιημένου το 1988, Συντάγματος, εις την Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, όπως αυτή συνεκλήθη από την εύορκον πλειοψηφία των αιρετών μελών του Συμβουλίου της, σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017 εις το προς τούτο ορισθέν Τεκτονικό Μέγαρο, λαβόντες υπ’ όψη, πλέον άλλων και:

 1. Ότι οι Θεμελιώδεις Διατάξεις του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς (πρώην Μεγάλης Ανατολής) της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ιδρυθείσας το έτος 1868, και αναγνωριζομένης έκτοτε συνεχώς υπό των ανά την υφήλιον κανονικών Τεκτονικών Δυνάμεων, δεν υπόκεινται ως εκ της φύσεώς τους εις ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση, ουδείς δε άνθρωπος ή Τεκτονικό Σώμα έχει την εξουσία ή την δύναμη να μεταβάλει αυτές.
 2. Ότι ενώ έληξε η τριετής θητεία του απερχομένου Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς την 24η/01/2017 ο απερχόμενος Μέγας Διδάσκαλος δεν συνεκάλεσε αυτό, ως εκ των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος όφειλε απροφασίστως, προκειμένου κατόπιν αποφάσεώς του να συγκληθεί δεόντως η Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε αθεράπευτη αντίθεση με τις θεμελιώδεις Συνταγματικές διατάξεις, τις χαρακτηρίζουσες τον Τύπο και σε κατάφωρη αντικανονικότητα, θέτοντας την κανονικότητα της Μεγάλης Στοάς υπό αναίρεση.
 3. Ότι προς πραγμάτωση των ως άνω παρανόμων και αντικανονικών ενεργειών ο απερχόμενος Μέγας Διδάσκαλος εξέδωσε δύο ανυπόστατα Διατάγματα, αυτά της 01/02/2017 και 08/02/2017, διαλυτικά της Μεγάλης Στοάς, αφού έθεσε αντικανονικά σε ύπνο τις, από τις δέκα συνολικά, έξι πολυπληθέστερες Στοές αυτής, στις οποίες ανήκει η μεγίστη πλειοψηφία των αδελφών και των μελών του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, ακριβώς προς αποδυνάμωση των αντιτιθέμενων στις αντισυνταγματικές ενέργειές του αδελφών.
 4. Ότι οι ως άνω αντισυνταγματικές, αντικανονικές και ανυπόστατες ενέργειες έλαβαν χώρα σε συνέχεια προηγούμενων και επανειλημμένων παραβάσεων των πλέον κρίσιμων, ουσιωδών για τον Τύπο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου παγκοσμίως, Συνταγματικών διατάξεων (και δη αυτών που αφορούν στην έγκριση των Τυπικών, στην συγκρότηση και στις αρμοδιότητες των Οργάνων, στη διοίκηση και λειτουργία της Μεγάλης Στοάς, στις αρχαιρεσίες, στη μερική ή ολική αργία Στοών, στην ανεξαρτησία της Μεγάλης Στοάς από το Ύπατο Συμβούλιο και συγκεκριμένα από τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, κ.ά.) οι οποίες επέτρεψαν τον de facto έλεγχο και την ουσιαστική διοίκηση της Μεγάλης Στοάς από τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, με τη συνδρομή του Προσθέτου Μεγάλου Διδασκάλου, βιολογικού αδελφού του, φέροντας σε πλήρη αντικανονικότητα αμφότερα τα Σώματα του Τάγματος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος ενώπιον ημεδαπών και αλλοδαπών Tεκτονικών δυνάμεων.
 5. Ότι μη προσελθόντες οι ανωτέρω και οι υπ’ αυτών ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι Αντιπρόσωποι στην κυρίαρχη για το σώμα της Μεγάλης Στοάς Γενική Συνέλευση της 17/02/2017, έθεσαν τους εαυτούς τους, όπως και τις Στοές τους, εκτός του Θεσμού και της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, συνεργούντες έτσι στην κάθαρση αυτής και στην επιστροφή της σε καθεστώς ευταξίας και κανονικότητας.

Για τους ανωτέρω λόγους

Οι Αντιπρόσωποι των Σεπτών Στοών «ΗΛΙΟΣ» υπ’ αριθμόν 14, «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» υπ’ αριθμόν 84, «ΠΛΑΤΩΝ» υπ’ αριθμόν 133, «ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ» υπ’ αριθμόν 136, «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» υπ’ αριθμόν 37.  εν Ανατολή Αθηνών, και «ΜΑΚΕΔΩΝ» υπ’ αριθμόν 137 εν Ανατολή Θεσσαλονίκης, που παραμείναμε πιστοί στους Τεκτονικούς μας όρκους, συνελθόντες σήμερα εις Γενική Συνέλευση

Αποφασίζουμε

  1. Διακηρύσσουμε ότι είμαστε οι μόνοι αληθείς και γνήσιοι συνεχιστές και συντηρητές της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, που ιδρύθηκε το 1868 και αναδιακήρυξε την κανονικότητά της το 1988, και διατηρούμε μόνοι εμείς ακέραια τα τεκτονικά μας δικαιώματα επί και εκ του Τύπου τούτου.
  2. Καταγγέλλουμε προς την Ελληνική και την Παγκόσμια Τεκτονική Οικογένεια, τις Μεγάλες Στοές και τις Ενώσεις αυτών, τις ανωτέρω καταγγελλόμενες παράνομες συνταγματικά και αντικανονικές θεσμικά ενέργειες και καλούμε αυτές και τα μέλη τους να μην λαμβάνουν υπ’ όψη τους οποιοδήποτε περαιτέρω ανυπόστατη ενέργεια των διαπραξάντων αυτές και τους όποιους εκπροσώπους τους.
  3. Εκλέγουμε κανονικό Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, για να διοικήσει αυτήν κατά το ισχύον Σύνταγμα και οικείο Γενικό Κανονισμό και υπό το πλαίσιο των αρχών και σκοπών «Ανάπτυξη – Κανονικότητα – Εκσυγχρονισμός – Κοινωνικότητα με πνευματικότητα και ανθρωπισμό».
  4. Καλούμε άπαντες τους Τέκτονες που έδωσαν Όρκο Πίστεως προς τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, στο Σύνταγμα και Γενικό Κανονισμό αυτού, να συνεχίσουν να παραμένουν πιστοί στους όρκους τους και να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους στο έργο που θα κατευθύνεται από το νεοεκλεγέν Συμβούλιο, με την αδιαπραγμάτευτη τήρηση των Θεμελιωδών Αρχών του Τύπου, σκοπώντας αδιάλειπτα:
 • Στην ανάπτυξη του δυναμικού της Μεγάλης Στοάς σε αδελφούς και κανονικές Στοές,
 • Στην καλλιέργεια και εμβάθυνση των σχέσεων με αδελφές Μεγάλες Στοές στον διεθνή Tεκτονικό χώρο και με ομόρριζες κανονικές Μεγάλες Στοές στην Ελλάδα,
 • Στην ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων ιδιαίτερα με τις κανονικές βαλκανικές Μεγάλες Στοές,
 • Στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας και των δομών της Μεγάλης Στοάς, και στην χάριν του Tεκτονικού σκοπού αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση του δυναμικού της,
 • Στην ενίσχυση του μυσταγωγικού, πνευματικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, στο πλαίσιο των πρεσβευομένων αρχών της πνευματικότητας και ανθρωπισμού.

Εν Ανατολή Αθηνών την 17η Φεβρουαρίου του έτους 2017, έτους φωτός 6017.

Οι Αντιπρόσωποι

(ακολουθούν οι υπογραφές των παρευρεθέντων, που συνιστούν το 65% των κατά το Σύνταγμα εκλεκτόρων, αντιπροσωπευομένων του 88% του συνόλου των ενεργών αδδ∴)

2018-03-30T09:58:09+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο